English-Turkish translations for boatman:

Kayıkçı · other translations

boatman Kayıkçı

One very stormy morning the old boatman Somebody Boga told me of his odyssey.

Çok fırtınalı bir sabah yaşlı kayıkçı Herhangi bir Kürekçi kendi serüvenini anlattı bana.

For a while, every boatman in Shanghai claimed to have seen Moudan or the Mermaid.

Bir süre her kayıkçı Şangay'daydı. Moudan'ı veya bir deniz kızı gördüklerini iddia ettiler.

Somebody wanna tell me what the boatman's doin'?

Birisi bana kayıkçının ne yaptığını anlatabilir mi?

Click to see more example sentences