body bag

Dude, there's a body bag back here.

Ahbap, burada bir ceset torbası var.

Something being a body bag.

Ceset torbası gibi bir şey.

It's either that or a body bag.

Seçeneğin ya o ya da ceset torbası.

We supply organ transportation. Not just body bags and rubber gloves.

Biz organ naklini sağIıyoruz, sadece lastik eldiven ve çanta değil.

This body bag. corpse not pretty.

Bu ceset torbası. Ceset hoş değil.

A couple of body bags.

Bir çift ceset torbası.

Now, where are those body bags?

Şimdi, şu ceset torbaları nerede?

And we were given radios and maps and A huge sack filled with polythene body bags.

Bize radyo ve haritalar verdiler ve polietilen ceset torbalarıyla dolu büyük bir çuval.

Bleach and a body bag, or that backdoor.

Çamaşır suyu ve ceset torbası ya da şu arka kapı.

It's a convertible cross-body bag something, I don't know.

Dönüştürülebilir çanta gibi bir şey bu, bilmiyorum.