English-Turkish translations for bookstore:

kitapçı · Kitapevi · kitapçı dükkanı · other translations

bookstore kitapçı

We'll find a different meeting place, like the library or bookstore or Starbucks.

Başka bir buluşma yeri buluruz, kütüphane, kitapçı veya Starbucks gibi.

Did she say anything About the park Or the bookstore?

Park ya da kitapçı hakkında bir şey dedi mi?

Why a bookstore, huh?

Neden bir kitapçı, ha?

Click to see more example sentences
bookstore Kitapevi

Why a bookstore?

Niçin bir kitapevi?

So first the bookstore, then Virgil and Bongo although that was probably, in retrospect, a crazy idea.

İlk önce kitapevi sonra Virgil ve Bongo gerçi muhtemelen o eski ve çılgınca bir fikirdi

I told you bookstores Not in this town.

Sana söyledim Kitapevi bu kasabaya göre değil.

Click to see more example sentences
bookstore kitapçı dükkanı

This is the best bookstore in Philadelphia.

Burası Philadelphia'daki en iyi kitapçı dükkanı.