English-Turkish translations for boost:

destek · arttırmak, artış, artış., artırmak · canlandırmak · destek olmak · desteklemek · yardım · güçlendirmek · kaldırmak · yardım etme · other translations

boost destek

You know what, just give me a boost.

Ne var biliyor musun? Sadece bana destek ver.

Give me a boost, Charlie.

Bana destek ver, Charlie.

Seriously, Schmidt? Shut up and give me a boost.

Cidden ama Schmidt, sus da destek ver.

Click to see more example sentences
boost arttırmak, artış, artış., artırmak

Mina Edison boosted Martha's learning capacity.

Mina Edison, Martha'nın öğrenme kapasitesini artırdı.

Push another amp of bicarb for a boost.

Artması için bir kapsül bikarbonat daha verin.

Ling Ling boosted Doosan Bears's confidence

Ling Ling Doosan'a olan itimadı arttırdı.

boost canlandırmak

Oh, wow, there's that confidence boost I need.

Vay canına. İşte ihtiyacım olan güven desteği.

Well, screw Sport-E Boost.

Sport-E Boost'un canı cehenneme.

boost destek olmak

Buzz, give me a boost!

Buzz, bana destek ol!

boost desteklemek

One of Dibala's previous docs was prescribing ultra-high doses of niacin bound chromium to boost his HDL.

Dibala'nın önceki doktorlarından biri yüksek lipoproteinini desteklemek için yüksek dozlarda niyasin bazlı krom yazıyormuş.

boost yardım

Jeff, give Burt a boost.

Jeff, Burt'e yardım et.

boost güçlendirmek

The boost comes from things like ginseng, guarana, astragalus root.

Güç ginseng, guarana, astragalus kökü gibi şeylerden geliyor.

boost kaldırmak

Boosting cars is a dangerous game.

Araba kaldırmak tehlikeli bir oyundur.

boost yardım etme

Jeff, give Burt a boost.

Jeff, Burt'e yardım et.