English-Turkish translations for born:

doğmak, doğmuş · doğma · doğuş, doğuştan · doğanlar, doğan · doğumlu · asıllı · other translations

born doğmak, doğmuş

You were born to be a wonderful wife and a mother.

Sen harika bir ve anne olmak için doğdun.

No, this is all your mistake my even being born.

Hayır, bu tamamen senin hatan. Hatta doğmuş olmam bile.

So when my sister was born my mum loved her most.

Bu yüzden kız kardeşim doğduğunda annem en çok onu sevdi.

Click to see more example sentences
born doğma

The problems between the north and the South started long before you were born.

Kuzey ve güney arasındaki problemler sen doğmadan çok uzun zaman önce başladı.

Long before you were born, humans did a terrible thing

Sen doğmadan uzun zaman önce, insanoğlu korkunç bir şey yaptı

Sweetheart, I've been doing this before you were born.

Tatlım, ben bunu sen doğmadan önce yapıyordum.

Click to see more example sentences
born doğuş, doğuştan

Because he's a born leader.

Çünkü o doğuştan bir lider.

'cause I'm a born leader.

Çünkü ben doğuştan bir liderim.

Apparently some born killer.

Görünüşe göre doğuştan katil.

Click to see more example sentences
born doğanlar, doğan

She blamed you for her death so until your sister Phoebe was born, she raised you as a girl.

Onun ölümü için seni suçladı. Ve kız kardeşin Phoebe doğana kadar seni bir kız gibi yetiştirdi.

The first infant born without a soul, born dead as a soulless child must be

Ruhu olmadan doğan ilk bebek, ruhsuz bir çocuk olarak ölü doğan ilk bebek

Until the day you were born.

Ta ki sen doğana kadar.

Click to see more example sentences
born doğumlu

Born in New York City.

New York City doğumlu.

Abigail Sonders, widow, born Providence, Rhode Island... .of Ebenezer Sonders and Mary Lock.

Abigail Sonders, dul, Providence, Rhode Island doğumlu... .Ebenezer Sonders ve Mary Lock kızı,

Katie Duane, born Ohio." No date.

Katie Duane, Ohio doğumlu." Tarih yok.

Click to see more example sentences
born asıllı

American-born, but definitely did time in those Afghani training camps.

Amerikan asıllı, ama kesinlikle Afgan eğitim kamplarında çok zaman geçirmiş.