English-Turkish translations for botanic:

Botanik · other translations

botanic Botanik

Could be a mission, maybe a research facility biological, botanical.

Bir görevde olabilirler. Belki biyolojik, botanik araştırma tesisi.

As you've no doubt surmised, Station Six, or "the orchid" is not a botanical research unit.

Tahmin ettiğiniz üzere, altı numaralı istasyon, ya da "orkide" bir botanik araştırma birimi değil.

Is that right, Mr Botanical?

Bu doğru mu, Bay botanik?

Click to see more example sentences