English-Turkish translations for bourgeois:

burjuva · burjuvazi., burjuvazi · kapitalist · orta sınıf · other translations

bourgeois burjuva

Now you have spoken like a good bourgeois, but not like an Emperor.

Şimdi iyi bir burjuva gibi konuştun ama bir İmparator gibi değil!

Or a woman and a bourgeois.

Veya bir kadın ve bir burjuva.

A bourgeois living room.

Bir burjuva oturma odası.

Click to see more example sentences
bourgeois burjuvazi., burjuvazi

It's such a bourgeois idea, such an outdated prejudice!

Öyle burjuvazi bir fikir, öyle köhne bir ön yargı ki!

Yellow is a bit bourgeois.

Sarı biraz daha burjuvazi.

Because deep down you're an optimistic bourgeois modernist.

Çünkü sen derinliklerinde iyimser bir burjuvazi yenilikçisisin.

Click to see more example sentences
bourgeois kapitalist

That's more important than stuffy bourgeois ethics.

Bu, kapitalist ahlâk düzeninden daha önemli.

You're a pathetic, middle-class, bourgeois control freak.

Sen zavallı, orta sınıf, kapitalist kontrol manyağı birisin.

bourgeois orta sınıf

You're a pathetic, middle-class, bourgeois control freak.

Sen zavallı, orta sınıf, kapitalist kontrol manyağı birisin.