English-Turkish translations for bracket:

parantez · destek · other translations

bracket parantez

This is Chief Inspector sorry, Acting open brackets, until we find a suitable candidate, close brackets

Bu Başmüfettiş üzgünüm, Vekili parantez, uygun bir aday buluncaka kadar, kapat parantez

Then, in brackets, "in uniform".

Ardından da parantez içinde "üniformalı

The body in brackets?

Beden parantez içinde mi?

bracket destek

They always forget the radiator support bracket.

Her zaman radyotör destek kolunu unuturlar.