English-Turkish translations for bravery:

cesaret · mertlik · cesurluk · kahramanlık · ihtişam, ihtişam. · other translations

bravery cesaret

Save me, and I'll reward your bravery, you big, strong Superman.

Kurtar beni ve bende senin cesaretini ödüllendireyim, büyük, güçlü Superman.

It's not a compliment. To a possum, bravery is just dumb.

Bu bir iltifat değil, bir keseli sıçan için cesaret budalalıktır.

This is not about bravery!

Bu cesaretle ilgili değil!

Click to see more example sentences
bravery mertlik

What's the difference between bravery and courage?

Mertlik ve cesaret arasındaki fark nedir?

Then the Army gave me a medal. .for bravery and valour.

Sonra ordu bana bir madalya verdi. .cesaret ve mertlik adına.

bravery cesurluk

What courage and innate bravery?

Ne cesareti, ne cesurluğu?

bravery kahramanlık

Prussia's highest medal for bravery.

Prusya'nın en büyük kahramanlık madalyası.

bravery ihtişam, ihtişam.

The Siamese's bravery has become a threat

Siyam'ın ihtişamı bir tehdit haline gelmişti.