English-Turkish translations for broker:

simsar · broker · komisyoncu · borsacı · aracı · aracılık · other translations

We also found translations for word broker in Turkish.

broker simsar

Look, that knife belonged to the Smoker Broker, okay?

Bakın, bu bıçak tüttürücü simsarın, tamam mı?

A data broker.

bir veri simsarı.

Power broker, blow him up!

Güç simsar, patlat onu!

Click to see more example sentences
broker broker

Gordon tells me that you're a very talented broker.

Gordon bana çok yetenekli bir broker olduğunu söylüyor.

But there is something, Broker.

Ama bir şey var, Broker.

I am not just another broker, Mr Gekko.

Ben sadece bir broker değilim, Bay Gekko.

Click to see more example sentences
broker komisyoncu

I've established a cover I.D. as a broker for Iran.

İran için bir komisyoncu olarak gizli bir kimlik ürettim.

I'm what some call a bounty broker.

Ben ne bazı çağrı bir lütuf komisyoncu.

Ernie Ray, financial broker.

Ernie Ray, mali komisyoncu.

Click to see more example sentences
broker borsacı

Wyatt Bailey is a broker.

Wyatt Bailey bir borsacı.

Anton Saitz, Broker

Anton Saitz, Borsacı

Least of all stock brokers.

En azından tüm borsacılar.

Click to see more example sentences
broker aracı

Where's the broker?

Nerede şu aracı?

She's a bottom-feeder, a matchmaker, an agent,a broker.

O bir, artık toplayıcı, aracı, ajan, komisyoncu.

Stanzler's company's a broker.

Stanzler'ın firması aracı bir firma.

broker aracılık

I've brokered tremendous deals for the Colombian and the Bolivian industries.

Kolombiya ve Bolivya sanayicileri için çok büyük anlaşmalara aracılık yaptım.