English-Turkish translations for bromide:

bromür · bromit · other translations

bromide bromür

Methyl bromide mixed with plaster dust.

Alçı tozuyla karıştırılmış metil bromür.

Of course,Methyl bromide.

Tabii! Metil bromür!

They might have potassium bromide or barbital.

Potasyum bromür ya da barbitalları olabilir.

bromide bromit

Her tox screen came back with traces of somatropin tetracycline, and glycopyrronium bromide.

Zehirli madde testinde somatropim, tetrasiklin ve glikopironyum bromit izleri çıktı.

Exnide, ethna bromide and something else.

Eksnit, etna bromit ve bir tane daha.