brows

The prominent brow ridge and the slanted frontal bone indicate the victim is a Caucasian male.

Belirgin alın çıkıntısı ve eğimli ön kemik kurbanın Kafkasyalı bir erkek olduğunu gösteriyor.

Well, he does have a good brow line and nice, strong jaw.

Güzel bir kaş çizgisi var. ve güzel güçlü bir çene.

And unto this, Conan destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow.

Ve bu çağda, kaderi Aquilonia 'nın değerli tacını dertli bir alında taşımak olan Conan yaşardı.

He has a noble brow.

Asil bir kaşı var.

Brow ridge and sinus cavity are small.

Kaş çıkıntısı ve sinüs boşluğu küçük.

You and your furrowed brow.

Sen ve senin çatık kaşların.

They're my warrior brows.

Onlar benim savaşçı kaşlarım.

The furrowed brow and the pauses are killing me.

Bu çatık kaşlar ve duraklamalar beni mahvediyor.

So Romeo Collad's screwing Mrs. Brow, right?

Romeo Collad, Bayan Brow'la yatıyordu değil mi?

Muscles tensed, brows furrowed.

Kaslar gerilmiş. Kaşlar çatılmış.