brutally

I'm sorry to be brutal, Jimmy, but this is a homicide case.

Sert konuştuğum için üzgünüm Jimmy. Ama bu bir cinayet davası.

People die here every day ugly, brutal, dramatic deaths every day.

İnsanlar burada ölüyor. Her gün. Çirkin, acımasız, dramatik ölümler.

This is a brutal world.

Bu acımasız bir dünya.

This is a brutal murder.

Bu acımasız bir cinayet.

What kind of person would commit such a brutal crime?

Ne çeşit bir insan böylesine vahşi bir cinayeti işleyebilir.

Jedi General Pong Krell and Captain Rex, lead a battalion against a constant attack by a brutal enemy.

Jedi general Pong Krell ve yüzbaşı Rex, sürekli saldıran acımasız düşmana karşı bir tabura önderlik ediyorlar.

Devin, I've led a soldier's life and I've never seen anything as brutally clear as this.

Devin ben asker hayatı yaşadım ama hiç bunun kadar vahşice bir şey görmedim.

Same murder weapon, same brutality, same killer, with one big difference.

Aynı cinayet silahı, aynı vahşet aynı katil, ama büyük bir fark var.

But that's the brutal truth, right?

Ama acımasız bir gerçek bu.

It's incredibly dark, there is no sunlight, there's a brutal mixture of hot and cold water, and just rock and minerals.

İnanılmaz karanlık güneş ışığı yok, soğuk ve sıcak suyun vahşi bir karışımı var ve sadece kaya ve mineraller.