English-Turkish translations for bubble:

kabarcıklı, kabarcık · baloncuk · köpüklü, köpük · balon · hava kabarcığı · kaynatmak, kaynama · fokurdamak · other translations

bubble kabarcıklı, kabarcık

Whatever's causing the bubbles, it's definitely not the flu vaccine

Kabarcıklara sebep olan şey, kesinlikle grip aşısı değil.

It's not an air bubble, this is water here.

Bu hava kabarcığı değil. İçinde su var.

Not now, Alan, I'm making bubbles.

Şimdi olmaz, Alan. Kabarcık yapıyorum.

Click to see more example sentences
bubble baloncuk

Look at her, she's as thin as a soap bubble.

Ona bir bak, bir sabun baloncuğu kadar ince.

Honey, do you want bubbles tonight? Uh-huh.

Tatlım bu akşam baloncuk ister misin?

Well, what's that bubble there?

Peki, şu baloncuk nedir?

Click to see more example sentences
bubble köpüklü, köpük

Her hobbies include figure skating, water ballet and taking long, luxurious bubble baths.

Hobilerinin arasında artistik patinaj, su balesi ve uzun, lüks köpüklü banyo var.

Isn't that the bubble drink?

Köpüklü içki değil mi o?

Why is a soap bubble round?

Neden, sabun köpüğü yuvarlaktır?

Click to see more example sentences
bubble balon

The bubble isn't always a bad thing.

Balon her zaman kötü bir şey değildir.

Will there be a soft landing or will the bubble burst?

Yumuşak bir iniş mi olacak yoksa balon patlayacak mı?

But there was a bubble, correct?

Ama bir balon vardı, değil mi?

Click to see more example sentences
bubble hava kabarcığı

It's an air bubble, is it?

O bir hava kabarcığı değil mi?

It's not an air bubble, this is water here.

Bu hava kabarcığı değil. İçinde su var.

Yeah, one single air bubble.

Evet, bir hava kabarcığı var.

Click to see more example sentences
bubble kaynatmak, kaynama

Discontent was bubbling under this surface, until one day

Hoşnutsuzluk yüzey altında kaynıyordu ta ki bir gün

Mysterious fluids seethe and bubble in carboys, copper tubes and on hotplates.

Şişelerde, bakır tüplerde ve elektrik ocaklarında kaynayıp fokurdayan gizemli sıvılar

bubble fokurdamak

At first boil, bubbles hiss and resemble tiny fish eyes.

İlk kaynamada, kabarcıklar fokurdar ve küçük balık gözlerini andırır.