built in

Because Rome wasn't built in a day.

Çünkü Roma bir günde inşa edilmedi.

Rome wasn't built in a day.

Roma bir günde inşa edilmedi.

Well, Rome weren't built in a day, Cole.

Pekala, Roma bir günde kurulmadı ki Cole.

Rome wasn't built in a day, Gene, and an audit was never finished overnight.

Roma bir günde kurulmadı Gene, ve bir denetim bir gecede bitivermez.

Patrol machines built in automated factories.

Devriye makineleri otomatik fabrikalarda inşa edildi.

Garrett built in a virus.

Garrett bir virüs yapmış.

Perfect because it has a built-in security system.

Harika çünkü içinde "gömme" güvenlik sistemi var.

One a built-in babysitter, the other a little angel.

Bizi bebek bakıcısı diğeri de küçük bir melek.

There's a built-in phone?

Dahili telefonu var mı?

It's an incendiary device with a built in emission system.

Bu bir yangın cihazı ve içinde de yayılım sistemi var.