English-Turkish translations for built:

inşa · yapılı · imal · yerleşik · other translations

built inşa

You know, before I built this city, there was nothing here.

Biliyor musun, ben bu şehri inşa etmeden önce burada hiçbir şey yoktu.

It seemed so fine to me because I built it.

Bana çok güzel görünüyor çünkü ben inşa ettim.

Two years ago he built a nuclear shelter in the cellar.

İki yıl önce mahzenine bir nükleer sığınak inşa etmişti.

Click to see more example sentences
built yapılı

I mean, I ain't I'm not built like you and Howard.

Yani, ben ben, sen ve Howard gibi yapılı değilim.

Something else something intelligent built that building.

Başka bir şey, zeki bir şey, bu yapıyı inşa etmiş.

But the structure was definitely built by the Ancients.

Ama yapı kesinlikle Eskiler tarafından inşa edilmiş.

Click to see more example sentences
built imal

It was built for one purpose

Bir amaç için imal edilmiş

Tesla built one for another magician.

Tesla başka bir sihirbaz için imal etmişti.

Built'em in Africa, fly'em in Africa, and sell the rest around the world.

Onları Afrika'da imal et, Afrika'da uçur ve dünyanın geri kalanına sat.

built yerleşik

A built-in curse.

Yerleşik bir lanete.