English-Turkish translations for bundle:

tomar · demet · bohça · paket · deste · other translations

bundle tomar

You just go to the races tonight, Dan, and win yourself a bundle.

Bu gece yarışlara git, Dan ve kendine bir tomar para kazan.

But the Coach just lost a bundle to me.

Ama Koç da bana bir tomar kaybetti.

They'll give us a bundle for you.

Senin için bize bir tomar verecekler.

Click to see more example sentences
bundle demet

Little girl, a man holding himself against you would break you like a bundle of sticks.

Küçük kız, sana karşı kendini tutan bu adam seni bir demet dal gibi kırabilirdi.

Let's get a retractor in there to protect that neurovascular bundle.

Orada bir çekici alalım Bu nörovasküler demet korumak için.

I'm a bundle of surprises tonight.

Bir demet sürpriz içindeyim bu akşam.

Click to see more example sentences
bundle bohça

Honey, I know, but And all I want is my chance to be a good daddy, to have a little brown bundle of love and life.

Tatlım, biliyorum, Ama ve bütün istediğim iyi bir baba olmak için bir şans, kahverengi küçük bir bohçayı onun sevgisini ve hayatını.

You made us a bundle!

Bize bir bohça yaptın!

Good news, that neurovascular bundle's intact.

İyi haber, bu nörovasküler bohça sağlam.

Click to see more example sentences
bundle paket

This morning I looked through her drawers and found a bundle of pictures.

Bu sabah onun çekmecelerine baktım ve bir pakette fotoğraflar buldum.

There's a bundle for every block.

Her blok için bir paket var.

Quite a bundle of bills.

Faturaları oldukça bir paket.

bundle deste

Jerry, hand me a scalpel and a bundle of dynamite.

Jerry, bana bir neşter ve bir deste dinamit ver.

Six bundles. Six?

Benden altı deste.