English-Turkish translations for bunker:

sığınak · yeraltı sığınağı · other translations

bunker sığınak

Ten minutes: two for the welcome, one for the checkpoint, one for the bunker, six to get out.

On dakika: Hoşgeldin için iki, kontrol noktası.. için bir, sığınak için bir, kaçış için de altı.

Colonel, there's a bunker up there.

Albay, orada bir sığınak var.

Yeah, the old communication bunker is on that far ridge.

Evet, eski iletişim sığınağı şu uzak tepenin orda.

Click to see more example sentences
bunker yeraltı sığınağı

Digging ourselves into holes and bunkers, building underground shelters and hangars.

Kendimize çukurlar ve sığınaklar kazıyor yeraltı barınakları ve hangarlar inşa ediyoruz.

A basement bunker

Bir yeraltı sığınağı