English-Turkish translations for burying:

gömme · mezar · other translations

burying gömme

All the dirty little secrets buried.

Bütün o küçük sırları gömmeyi.

And before they buried them,

Ve onları gömmeden önce

I decided to bury him instead

Ben de onu gömmeye karar verdim.

Click to see more example sentences
burying mezar

Both buried in the same grave.

İkisi de aynı mezara defnedildi.

Buried in Salem in unconsecrated ground, of course, but her grave was robbed six months ago.

Salem'de gömülmüş, tabii ki kutsanmamış bir toprağa ve mezarı altı ay önce kazılmış.

Bury me in a nameless grave.

Beni isimsiz bir mezara gömün.

Click to see more example sentences