English-Turkish translations for cab:

taksi · şoför · taksim · araba · taksi ile gitmek · kabin · other translations

cab taksi

There's a gas station, and a cab will be waiting for you.

Orada bir benzinci var ve bir taksi seni bekliyor olacak.

Hey! Hey, that's my cab!

Hey, o taksi benim!

I'm sleeping here tonight. You catch a cab home.

Bu gece burada uyuyorum, sen bir taksi tut.

Click to see more example sentences
cab şoför

He is just a cab driver, right?

Sadece bir taksi şoförü, değil mi?

I would make a good cab driver in New York, huh?

New York'ta iyi bir taksi şoförü olurdum, değil mi?

And your friend, the cab driver.

Ve arkadaşın, taksi şoförü olan.

Click to see more example sentences
cab taksim

Wait a minute, that's my cab!

Bir dakika, o benim taksim!

This is not my Cab.

Bu benim taksim değil.

Hey. That's my cab, buddy.

O benim taksim, dostum.

Click to see more example sentences
cab araba

If you took a cab home, where's my car?

Eğer eve taksiyle geldiysen benim araba nerede?

Please fetch a cab.

Lütfen bir araba çağır.

The fucking cab broke down again.

Lanet olası araba yine bozuldu.

cab taksi ile gitmek

Suspects are heading north in a black cab.

Şüpheliler siyah bir taksi ile kuzeye doğru gidiyor.

We're taking a cab, aren't we?

Taksi ile gidiyoruz, değil mi?

cab kabin

I need that getaway cab.

İhtiyacım Bu kaçış kabin.