English-Turkish translations for cabin:

kulübe · kabin · kamara · kabinli · other translations

cabin kulübe

We have a cabin for the girl and you and Little Eli can stay here.

Kız için dışarıda küçük bir kulübe var. Sen ve küçük Eli burada kalabilirsin.

This is your cabin?

Bu kulübe senin mi?

I'm even building me a cabin not far from here.

Hatta bir kulübe bile yaptım, çok uzak değil buraya.

Click to see more example sentences
cabin kabin

Cabin crew, please prepare for arrival.

Kabin ekibi, lütfen varış için hazırlanın.

Cabin door is open and locked.

Kabin kapısı açıldı ve kilitlendi.

Cabin pressure zero.

Kabin basıncı sıfır.

Click to see more example sentences
cabin kamara

This is your cabin, sir.

Bu kamara sizin efendim.

If it's yellow fever, this cabin will be quarantined.

Eğer sarı hummaysa bu kamara karantinada olacak.

For an empty cabin.

Boş bir kamara için.

Click to see more example sentences
cabin kabinli

It's also a luxury ski cabin in Utah.

Aynı zamanda Utah'ta lüks bir kayak kabini.

Flight attendants, prepare the cabin for takeoff

Uçuş görevlileri, lütfen kabini kalkış için hazırlayın.

Old hunting cabin.

Eski avcı kabini.

Click to see more example sentences