English-Turkish translations for cabinet:

dolap · kabin, kabine · bakanlar kurulu · hükümet · other translations

cabinet dolap

Just come here. Come here and tell me, did you clean out this cabinet?

Sadece buraya gel, buraya gel ve bana söyle, dolabı temizledin mi?

In trained hands a filing cabinet can be more effective than a tank.

Eğitimli ellerde, bir dosya dolabı bir tanktan daha etkili olabilir.

Le cabinet is just for us.

Bu dolap sadece bizim için.

Click to see more example sentences
cabinet kabin, kabine

I'm the only realistic cabinet leader at the moment.

Şu anda tek gerçekçi kabine lideri benim.

But the Cabinet wants something in return.

Ama kabine karşılığında bir şey istiyor.

Why would a cabinet contain one broken ceramic bird?

Kırık bir seramik kuşu neden bir kabine tutarsın?

Click to see more example sentences
cabinet bakanlar kurulu

This is a nightclub, not a John F. Kennedy cabinet meeting.

Burası gece kulübü, John F. Kennedy'nin bakanlar kurulu toplantısı değil.

Magneto's a fugitive, we've a mutant in the cabinet, a president who understands us why hide?

Magneto bir kaçak Bakanlar Kurulu'nda bir mutant ve bizi anlayan bir başkan var. Peki neden saklanıyoruz?

Sir, the Cabinet meeting has started.

Efendim, Bakanlar Kurulu toplantısı başladı.

cabinet hükümet

Korea's King dismissed Japanese forces and reshuffled the cabinet with pro-Russians.

Kore Kralı, Japonları görevden alıp Rusya yandaşlarını hükümete soktu.

The government's about konu mamýzý istemediði turns some cabinets.

Hükümetin hakkında konuşmamızı istemediği bazı dolaplar dönüyor.