English-Turkish translations for cage:

kafes · kuş kafesi · kafeslemek · kafese kapamak · sayı · kafese koymak · other translations

cage kafes

Don't worry, I'm sure they'll make a nice little cage for your baby too.

Merak etme, eminim bebeğin için de küçük güzel bir kafes yaparlar.

Gentlemen, welcome to the cage.

Beyler, kafese hoş geldiniz.

My cage seems bigger than yours, but it's still a cage.

Benim kafesim seninkinden daha büyük ama sonuçta bir kafes.

Click to see more example sentences
cage kuş kafesi

Yeah. Bird cage. Hockey equipment.

Evet. kuş kafesi, hokey malzemeleri.

Couple of birds, in a big cage.

İki tane kuş küçük bir kafeste.

Just a bird in a gilded cage, that's me.

Altın kafeste bir kuş gibi Bu benim!

Click to see more example sentences
cage kafeslemek

Blue cages fifties, red cages twenties, green cages tens, and the yellow cages are fives.

Mavi kafesler ellilik, kırmızı kafesler yirmilik yeşil kafesler onluk ve sarı kafesler beşlikler.

Prisons, cages, fences, watchtowers, electronics, security systems.

Hapishaneler, kafesler, çitler, kuleler. Elektronik. Güvenlik sistemleri.

The electrified cages, the cold-steel chutes, the air-powered head hammers.

Elektrikli kafesler soğuk çelikten oluklar havalı çekiç başları.

Click to see more example sentences
cage kafese kapamak

Lock him in a cage.

Onu bir kafese kapat.

Yes, precisely like the movements of a caged animal.

Evet, aynı kafese kapatılmış bir hayvanın hareketleri gibi.

She's been caged up like a monster By her overbearing father

Bir canavar gibi kafese kapatılmıştı baskıcı ve zorba babası tarafından

cage sayı

Ladies and gentlemen, tonight's winner and still King of the Cage, the Wolverine.

Sayın baylar ve bayanlar, Bu gecenin galibi ve hala Kafesin Kralı, Wolverine.

Your Honor, attorney John Cage.

Sayın Hakim, avukat John Cage.

cage kafese koymak

It's like putting two tigers in the same cage

İki kaplanı aynı kafese koymak gibi bir şey bu!

Tell truth, and SHlELD put friend in cage!

Gerçeği söyle ve SHIELD arkadaşını kafese koysun!