English-Turkish translations for calamity:

felaket · musibet · afet · other translations

calamity felaket

However, this here probably means some sort of great calamity.

Ama bu taraftakinin anlamı muhtemelen bir tür büyük felaket.

Oh, dear, what a terrible calamity

Ah, canım, bu ne büyük bir felaket

Oh, Miss Dashwood, what a calamity!

Oh, Bayan Dashwood, ne büyük felaket!

Click to see more example sentences
calamity musibet

Truly you are mistaken O Smaug, Chiefest and Greatest of Calamities.

Kesinlikle yanılıyorsun ey Smaug; musibetlerin en dehşetlisi ve en âlîsi.

Injury, death, general calamity.

Sakatlık, ölüm, genel musibet.

Only calamity. .and turmoil.

Sadece musibet ve telaş.

calamity afet

This is a catastrophe! A calamity! A cataclysm!

Bu bir felaket bir afet bir felaket! Ohh!

A natural calamity or sort of a massive or monstrous hoax?

Doğal bir afet mi yoksa devasa çapta bir şarlatanlık mı?