English-Turkish translations for calcium:

kalsiyum · kireç taşı · other translations

calcium kalsiyum

Jimmy "The Calcium Kid" Connelly.

Jimmy "Kalsiyum Çocuk" Connelly.

Calcium phosphate, organic calcium, living calcium, creatures made out of living calcium.

Kalsiyum fosfat, organik kalsiyum, yaratıklar kalsiyumla yaşamayı çözdüler. Başka ne var?

Remember to eat a green thing every day, and have lots of calcium.

Her gün yeşil bir şey yemeyi unutmayın, ve de bol kalsiyum.

Jose Mendez versus Jimmy "The Calcium Kid" Connelly.

Jose Mendez, Jimmy "Kalsiyum Çocuğu" Connelly'e karşı.

Calcium phosphate. Organic calcium. Creatures made out of living calcium.

Kalsiyum fosfat, organik kalsiyum, yaratıklar kalsiyumla yaşamayı çözdüler.

I've isolated our corrosive culprits: sodium hypochlorite, calcium hypochlorite and hydrochloric acid.

Suçlu koroziflerimizi izole ettim; sodyum hipoklorid kalsiyum hipoklorid ve hidroklorik asit.

Take calcium and vitamin B by the handful, and nothing helps.

Avuç dolusu kalsiyum ve vitamin B alıyorum ve hiçbir işe yaramıyor.

So these mountains, the Himalayas, are made of limestone. And that's calcium carbonate.

Bu dağlar da, Himalayalar'ın kireç taşından yapılmıştır ve bu da kalsiyum karbonattır.

That is crystalline silica and calcium oxide.

Bu silis kristal ve kalsiyum oksit.

Calcium carbonate, calcium hydroxide, magnesium.

Kalsiyum karbonat, kalsiyum hidroksit, magnezyum.