English-Turkish translations for canine:

köpek · köpekler için · köpek soyundan · köpek gibi · other translations

canine köpek

Owen Garrison, the original Blue Falcon and his faithful canine companion.

Owen Garrison, orijinal Mavi Şahin ve onun sadık köpek dostu.

Or canine ancestor, it makes sense.

Ya da köpeklerin atası, mantıklı olur.

But here he is the biggest canine footbaII fan in Britain it'sGiggsy.

Ama işte burada, en büyük köpek cinsinden, bir futbolsever, Giggsy.

Click to see more example sentences
canine köpekler için

Baboons have powerful jaws and huge canines, ideal for cracking shells.

Babunların güçlü çeneleri ve büyük köpek düşleri vardır kabuk kırmak için ideal.

Well, it raised awars of canine pepilepsy.

Yani, köpek pepilepsisi için duyarlılığı körükledik.

Corporal Ryan reporting for canine reassignment, Captain.

Onbaşı Ryan, köpek için görev değişikliği bildiriyor, Albay.

canine köpek soyundan

Some kind of small, conical canine.

Bir tür küçük, köpek soyundan bir konik.

canine köpek gibi

Just as people have rights, canines have rights too

İnsanların hakları olduğu gibi, köpeklerin de hakları vardır.