English-Turkish translations for cantata:

kantat · other translations

cantata

Handel cantatas and before, there's a baroque concerto.

Handel'in oratoryoları ve öncesinde bir barok konçerto var.

Why's he auditioning girls for my cantata?

Neden benim kantatım için kızlar seçiyor?

I gave Mr. Philbin a copy of my cantata,Faust.

Bay Philbin'e kantatımın bir kopyasını verdim, Faust.

Spring's sweet cantata.

Baharın tatlı şarkısını.