English-Turkish translations for capacity:

kapasiteli, kapasite · görev · dolu · other translations

capacity kapasiteli, kapasite

All systems are online and functioning at full capacity.

Tüm sistemler devrede ve tam kapasite çalışıyorlar.

A low heart rate is a true indicator of one's capacity for violence.

Düşük kalp atış hızı bir kişinin şiddet kapasitesinin doğru göstergesidir.

Ten percent capacity.

Yüzde on kapasite.

Click to see more example sentences
capacity görev

I am here in official capacity.

Ben buraya resmi bir görevle geldim.

ln a medical capacity, yes.

Tıbbi bir görevle, evet.

capacity dolu

And your hard drive's filled to capacity with Lily's.

Ve senin diskin tamamen Lily'ninkiler ile dolu.