English-Turkish translations for capital:

başkent · büyük · sermaye · büyük harf · kapital · ana · idam · ölüm · baş · para · çok iyi · çıkar · ciddi · mükemmel · kâr · kazanç · other translations

capital başkent

A modern capital city for a modern France.

Modern bir Fransa için modern bir başkent.

The capital looks so small!

Başkent çok küçük görünüyor!

A fitting spot for the capital of new Krypton.

Yeni Kripton'un başkenti için uygun bir yer.

Click to see more example sentences
capital büyük

Well, another birthday another banner year of failure with a capital F for Larry Appleton.

Bir başka doğum günü Larry Appleton'a büyük bir F ile başarısızlığa mahkum bir başka yıl.

For capitalism means exploitation, humiliation, and repression of a vast majority.

Çünkü kapitalizm büyük bir çoğunluk için sömürü, aşağılanma ve baskı anlamına geliyor.

So I just write him capital K.

Böylece ben de ona yazarım. Büyük K.

Click to see more example sentences
capital sermaye

There's a misunderstanding, it's a deal, a capital investment

Bir yanlış anlama var, anlaşma yapacağız, sermaye yatırımı.

Consider it a capital investment.

Bunu bir sermaye yatırımı olarak gör.

Jim, my company does venture capital.

Jim, benim şirketim sermaye girişimi yapıyor.

Click to see more example sentences
capital büyük harf

And Death" capital D

Ve Ölüm", Ö büyük harf

Lee, everything is crystallizing into one word: "'now,' capital N, capital O, capital W.

Lee, her şey tek bir sözcükle açıklığa kavuşturulabilir."'Şimdi.' "Büyük harflerle ŞİMDİ.

Gentlemen why is this word capitalized?

Beyler bu kelimeler neden büyük harfle yazılmış?

Click to see more example sentences
capital kapital

Eric Dunham, head of Eric Dunham Capital.

Eric Dunham. Eric Dunham Kapital'in müdürü.

T E R R capital I.

T E R R kapital I.

And Galveston Capital Fund and Yountville Ventures called.

Galveston Kapital Fonu ve Yountville Girişimcilik aradı.

Click to see more example sentences
capital ana

My friend John Floyd works with Windy at the capital now.

Arkadaşım John Floyd Windy ile başkentte çalışıyor şu an.

Forty Kilrathi capital ships are closing.

Kırk Kilrathi ana gemisi yaklaşıyor.

I feel like such a capital-J jerk right now.

Tam bir pislik gibi hissediyorum şu an.

Click to see more example sentences
capital idam

No capital punishment here.

Burada idam cezası yok.

This may be a capital case, a death-penalty case.

Bu büyük bir dava olabilir, bir idam davası.

Turgisia abolished capital punishment six years ago.

Turgisya idam cezasını altı yıl önce kaldırdı.

capital ölüm

This is a capital case.

Bu bir ölüm cezası davası.

How do you feel about capital punishment, Mr. Sanger?

Ölüm cezası hakkında ne düşünüyorsunuz Bay Sanger?

And Death" capital D

Ve Ölüm", Ö büyük harf

capital baş

Capital N little o, little b little e, little l.

Baş harfi N küçük o, küçük b küçük e, küçük l.

Capitalism at work.

Kapitalizm başında.

Russia's ancient and sacred capital.

Rusya'nın eski ve kutsal baş kenti.

capital para

Do you just love money and power and capitalism?

Sadece para, güç ve kapitalizmi mi seviyorsunuz?

Cause that's my capitalization on the annex.

Çünkü bu benim Şube için ayırdığım para!

capital çok iyi

You are doing capital, Jamison.

Çok iyi gidiyorsun Jamison.

The capital is too well-armed.

Başkent çok iyi silahlanmış.

capital çıkar

Enjoy the capital, brother.

Başkentin tadını çıkar kardeşim.

It's new from Pilgrlmage, capital "P,"capital" l," and it's coming soon.

Pilgrlmage'dan yeni bir oyun, büyük "P,"büyük" l," ve yakında çıkıyor.

capital ciddi

It's a capital charge, Colonel.

Bu ciddi bir suçlama, Albay.

Rape is a capital offense.

Tecavüz ciddi bir suçtur.

capital mükemmel

I think that's a capital idea.

Bence bu mükemmel bir fikir.

Yeah, capital idea.

Evet, mükemmel fikir.

capital kâr

This will be an exciting utilization of new branding for capitalizing on a highly profitable demographic.

Bu, yüksek kârlı bir demografik konusunda yararlanmak için yeni damgalamanın heyecan verici bir kullanımı olacak.

capital kazanç

No, just the audit you know, tax forms, acquisition indebtedness, capital expenditure.

Hayır, sadece denetim. Bilirsin, vergi formları, kazanç vergileri, sermaye masrafları.