English-Turkish translations for captain:

kaptanlar, kaptan · yüzbaşı · başkomiser · albay · şef · lider · reis · liderlik · deniz albayı · yönetmek · kaptanlık etmek · other translations

captain kaptanlar, kaptan

OK, well, then, who did, Captain, because it's only you and I left.

Tamam, o halde kim yaptı, Kaptan, çünkü sadece sen ve ben kaldık.

I know it's been a tough call, Captain. But it's the right one.

Bunun zor bir karar olduğunu biliyorum Kaptan, ama doğru olan da bu.

Four minutes, Captain.

Dört dakika, Kaptan.

Click to see more example sentences
captain yüzbaşı

Hey, listen, captain. I'm really sorry about tonight. It's really bad around here.

Hey, Yüzbaşı dinleyin, bu gece için gerçekten üzgünüm buralar gerçekten çok kötü.

What for, Captain?

Ne için Yüzbaşı?

Nice out here, isn't it, Captain?

Buralar çok güzel, değil mi, Yüzbaşı?

Click to see more example sentences
captain başkomiser

Hey, have you heard anything about the new captain?

Yeni başkomiser hakkında bir şey duydun mu?

Captain, that's a school.

Başkomiser, burası bir okul.

Kevin, is the captain home?

Kevin, Başkomiser evde mi?

Click to see more example sentences
captain albay

Good news, is it not so, Captain?

Bu, iyi haber değil mi albay?

Captain Carter and Colonel O'Neill.

Yüzbaşı Carter ve Albay O'Neill.

I have formally reported Colonel O'Neill and Captain Carter as missing in action.

Resmi olarak Albay O'Neill ve Yüzbaşı Carter'ı görevde kayıp olarak bildirdim.

Click to see more example sentences
captain şef

We're just trying to help, Captain.

Sadece yardım etmeye çalışıyoruz, şef.

Where's captain and the others?

Şef ve diğerleri nerede?

Captain and I have promotion to think of

Şef ve ben terfi için olduğunu düşünüyoruz.

Click to see more example sentences
captain lider

He's a great player and a great captain.

O iyi bir oyuncu, iyi bir lider.

Just one, captain.

Sadece bir lider.

The Borg are powerful, but Captain Janeway is a resourceful leader.

Borg çok güçlü, ama Kaptan Janeway, çok dirayetli bir lider.

Click to see more example sentences
captain reis

This is Stank, One-Niner captain.

Bu Stank. One Niner'ların reisi.

Captain Bligh, sir!

Temel Reis, efendim!

Captain Billy Fender.

Reis Billy Fender.

Click to see more example sentences
captain liderlik

Captain Duke Hauser now leads Joe Tactical Operations.

Yüzbaşı Duke Hauser Joe Taktik Operasyonları'na liderlik ediyor.

Attitude reflects leadership, Captain.

Düşünce liderliği yansıtır, Kaptan.

Attitude refects leadership, Captain.

Tavır liderliğin yansımasıdır, Kaptan.

captain deniz albayı

Victim is Navy Captain David Wade.

Kurban, Deniz Albay David Wade.

Attaboy. This is Captain Green.

Bu Denizci Albay, Green.

captain yönetmek

Captain Archer runs this ship.

Bu gemiyi Kaptan Archer yönetiyor.

Did Captain Stransky lead the counterattack the day Lieutenant Meyer was killed?

Yüzbaşı Stransky, Teğmen Meyer öldürüldüğü gün olan karşı taarruzu yönetti mi?

captain kaptanlık etmek

Famously captained by Ponce de León.

Ponce de León'un kaptanlık ettiği ünlü gemi.