English-Turkish translations for carbon:

karbon · karbonlu · karbon kömür · other translations

carbon karbon

Hydrogen, helium, lithium, beryilium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur

Hidrojen, helyum, lityum, berilyum bor, karbon, nitrojen, oksijen flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silikon, fosfor, sülfür

The second vic Louise Perry's COD is asphyxiation due to carbon monoxide poisoning, but that's not all there is.

İkinci kurban Louise Perry'nin ölüm nedeni de karbon monoksit zehirlenmesine bağlı boğulma. Ama hepsi bu kadar da değil.

Carbon monoxide poisoning?

Karbon monoksit zehirlenmesi?

Click to see more example sentences
carbon karbonlu

Carbon steel, Lead-based, pullman green Were standard on pullman train cars.

Karbonlu çelik, kurşun bazlı Pullman yeşili, Pullman vagonlarında standart olarak kullanılırdı.

Inventing zero-carbon cars, saving the world

Sıfır-karbonlu araçlar icat etmek. Dünyayı kurtarmak.

carbon karbon kömür

Coal contains carbon!

Kömür karbon içerir!

Soot is merely carbon residue from coal and wood.

İs, kömür ve odundan gelen basit bir karbon artığı sadece.