English-Turkish translations for carcinoma:

karsinom · kanser., kanser · other translations

carcinoma karsinom

You have a basal cell carcinoma.

Sende bazal hücreli karsinom var.

The biopsy results came back positive for ductal infiltrating carcinoma, which is the most common type of male breast cancer.

Biyopsi sonuçları pozitif geri geldi duktal karsinom süzücü için, En yaygın hangi erkek meme kanseri türü.

Two carcinomas, one leukaemia, one advanced myocarditis.

İki karsinom, bir lösemi, bir ileri miyokardit.

Click to see more example sentences
carcinoma kanser., kanser

The biopsy results came back positive for ductal infiltrating carcinoma, which is the most common type of male breast cancer.

Biyopsi sonuçları pozitif geri geldi duktal karsinom süzücü için, En yaygın hangi erkek meme kanseri türü.

It's called large cell carcinoma.

Büyük Hücre Kanseri" diyorlar.

Embryonal cell carcinoma.

Embriyonal hücre kanseri.