cards

I've got a bank account and credit cards all from a guy who died six months ago.

Bir banka hesabı ve kredi kartı var, tümü altı ay önce ölmüş bir adama ait.

Now, you could have done a lot of things with that credit card last night.

Şimdi, dün gece bu kredi kartı ile bir çok şey yapmış olabilir.

But before you go anywhere, could you please, pick a card, any card.

Ancak bir yere gitmeden önce bir kart seçer misin lütfen? Herhangi bir kart.

It is six months, three weeks and four days since I last used my credit card.

Kredi kartımı en son altı ay, üç hafta ve dört gün önce kullandım.

Yeah, that would be nice, but I just need the card.

Evet, bu iyi olurdu, ama ben sadece kartı istiyorum.

Well, you and I know that, but the credit card company doesn't.

Sen ve ben bunu biliyoruz. Ama kredi kartı şirketi bilmiyor

I'm not sure, but I've definitely seen this card before.

Emin değilim ama bu kartı daha önce kesinlikle görmüştüm.

Shirley, I see there's no card, but I'd like to know who sent me these beautiful flowers.

Shirley, Bunda kart yok, Ama ben bu güzel çiçekleri bana kim gönderdi bilmek istiyorum.

Give me a card please!

Bana bir kart ver lütfen!

But this is just a green card marriage.

Ama bu sadece bir Green Card evliliği.