English-Turkish translations for caribou:

geyik · karibu · other translations

caribou geyik

Someone could bring musk ox and caribou hides.

Birisi misk sığırı ve ren geyiği postu getirebilir.

Caribou pepper steak with roasted garlic.

Kavrulmuş sarımsaklı ve biberli ren geyiği bifteği.

You caribou its a kind of deer.

Sizde Sizde bir tür geyik ruhu var.

Click to see more example sentences
caribou karibu

Every year three million caribou migrate across the Arctic tundra.

Her yıl, üç milyon karibu, arktik tundradan geçerek göç eder.

For the caribou, the timing is critical.

Karibu için zamanlama kritik önem taşıyor.

Kate, I'm not a caribou.

Kate, ben karibu değilim.