English-Turkish translations for carnival:

karnaval · sirk · şenlik · other translations

carnival karnaval

A year later, the carnival came back and she had a little surprise for me.

Bir sene sonra, karnaval tekrar geldi Ve bana küçük bir sürprizi vardı.

Rory, that's food you eat at a carnival or in a Turkish prison.

Rory, bu karnavalda yenecek bir yemek ya da Türk hapisanesinde.

It's just a ClA carnival.

Bu sadece bir CIA karnavalı.

Click to see more example sentences
carnival sirk

Look, this is not a carnival, okay?

Bak, burası bir sirk değil, tamam mı?

Oh, this is no carnival.

Oh, bu gezici bir sirk değil.

Like a traveling carnival.

Gezici bir sirk gibi.

Click to see more example sentences
carnival şenlik

It's like a Carnival.

Tam bir şenlik gibi.

It's carnival, come on.

Şenlik var, hadi, gel.

What a carnival!

Bu ne şenlik!