English-Turkish translations for carve:

oymak · other translations

carve

Her polished eyes are carved in delicate minerals, And in this strange and symbolic nature

Onun parlak gözleri, nazik mineraller içinde şekillenmiş, ve bu ilginç ve simgesel doğa içinde

Carve us out a kingdom, Cesare, and be both king and pope.

Bize bir krallık yarat Cesare. Ve hem Kral hem de Papa ol.

Ladies and gentlemen, perhaps you've seen enough stones and carvings.

Bayanlar, baylar, sanırım yeterince taş ve oyma eser gördünüz.

All I really need is just some place to carve out the canoe.

Gerçekten ihtiyacım olan şey sadece kano yapmak için bir yer.

If there's a Mount Rushmore of comic-book artists, Steve Ditko and Jack Kirby are definitely carved on it.

Eğer çizgi roman çizerlerinin bir Rushmore Dağı varsa Steve Ditko ve Jack Kirby kesinlikle ona kazınmışlardır.

There's a gigantic human face carved underwater.

Suyun altında oyulmuş dev bir insan yüzü bulunmakta.

But who carved it, when it was carved, or why?

Ama bunu kim oymuştu? Ne zaman oyulmuştu? Ya da niye?

Carve us out a kingdom, Cesare.

Bize bir krallık yarat Cesare.

And I carved that turkey like a samurai.

Ve tıpkı bir samuray gibi bir hindiyi oydum.

Howard carved this bed for him and his wife.

Howard bu yatağı kendisi ve karısı için yapmış.