English-Turkish translations for category:

kategori · sınıf · other translations

category kategori

Now, along with the usual criteria, this year, there is a new category: "student engagement.

Şimdi, her zamanki kriterlerle beraber, bu sene, yeni bir kategori var: "öğrenci katılımı.

I created a separate category for the Doomsday killer murders.

Kıyamet Günü Katili cinayetleri için ayrı bir kategori oluşturdum.

It's not in the same category as dog or pig, now, is it?

Bir köpek ya da domuz aynı kategoride değil, şimdi oldu mu?

Click to see more example sentences
category sınıf

We were Category A the highest-security class along with the rapists and murderers.

Biz A Sınıfı mahkumduk tecavüzcüler ve katillerle birlikte en yüksek güvenlik sınıfı.