English-Turkish translations for cattle:

sığırlar, sığır · inek · other translations

cattle sığırlar, sığır

I was thinking about coming up next week, getting a horse for Jessie, some cattle for the ranch.

Gelecek hafta gelip, Jessie için bir at, çiftlik için de birkaç sığır almayı düşünüyorum.

Cattle deaths, temperature fluctuations electrical storms.

Sığır ölümleri, sıcaklık dalgalanmaları, elektrik fırtınaları.

We've found other ways: cattle blood.

Başka yollar bulduk. Sığır kanı gibi.

Click to see more example sentences
cattle inek

She's selling you like cattle.

Seni bir inek gibi satıyor!

One says to worship cattles.. Another says to sacrifice it..

Biri ineklere ibadet etmemi istiyor, diğeri ineği kurban etmemi istiyor.