English-Turkish translations for causality:

nedensellik., nedensellik · other translations

causality nedensellik., nedensellik

Causality is the empirical relationship between cause and effect.

Nedensellik neden ve sonuç arasındaki deneysel bir ilişki.

Reverse causality, precognition, déjà vu.

Geri nedensellik, önsezi, déjà vu.

Assuming you subscribe to a linear understanding of time and causality. 猜你应该同意时间和因果的线性理论

Zaman ve nedensellik açısından doğrusal bir anlayışa sahip olduğunu farzediyorum.