English-Turkish translations for celiac:

çölyak · other translations

celiac çölyak

I still think it's myasthenia gravis plus celiac.

Ben hala miyestenia gravis ve çölyak olduğunu düşünüyorum.

No, celiac causes nutritional deprivation.

Hayır, çölyak beslenme yetersizliğine neden olur.

Explains the seizures,stomach, and now the nerves. we should run a blood test for celiac.

Nöbetleri, karın ağrısını ve sinirleri de açıklar. Çölyak için kan testi yapmalıyız.

Click to see more example sentences