English-Turkish translations for cellular:

hücre, hücreli, hücresel · cep telefonu · hücreleri olan · hücrelerle ilgili · other translations

cellular hücre, hücreli, hücresel

Yes, and without any cellular rejection, so this is really going very well.

Evet ve hiç hücresel ret olmadan, yani bu gerçekten de iyi gidiyor.

His physiology and cellular make-up started changing two days later.

Fizyolojisi ve hücresel yapısı iki gün sonra değişmeye başladı.

lf anyone else comes in, I'll run a cellular scan.

Eğer başka birisi daha gelirse hücresel tarama yapacağım.

Click to see more example sentences
cellular cep telefonu

Try his cellular, I'll call you later!

Cep telefonunu ara. Ben seni sonra ararım.

This's even got a cellular phone.

Hatta bir cep telefonu bile var.

I lost my cellular phone.

Ben cep telefonumu kaybettim.

Click to see more example sentences
cellular hücreleri olan

The cellular growth is enough to regenerate her but not enough to cause mutation.

Hücresel büyüme onu tekrar yapılandırmak için yeterli.. ama mutasyona sebep olmak için değil.

Then it's single-cellular city for you, my boy.

O zaman bu tek hücreli şehir senin için evlat.

cellular hücrelerle ilgili

These are genetic maps, cellular alteration and mutation.

Bu genetik harita, hücre değişimleri ve mutasyonla ilgili.