English-Turkish translations for cement:

çimento · birleştirmek · beton · tutkal · other translations

cement çimento

This area is the country's largest cement supplier.

Bu alan, ülkenin en büyük çimento sağlayıcısıdır.

Like they were dumped by a cement truck.

Onlar bir çimento kamyonu tarafından atılmış gibi.

This is the cement mixer.

Bu da çimento karıştırıcısı.

Click to see more example sentences
cement birleştirmek

This is a cement hole.

Bu bir çimento deliği.

I'll get a shovel and a cement mixer myself.

Bir kürek bir de çimento mikseri bulurum.

I may send you a cement block and a chain foryour neck.

Sana bir çimento bloğu ve boynun için bir zincir gönderebilirim.

Click to see more example sentences
cement beton

Is that cement?

Bu beton mu?

Children are like wet cement.

Çocuklar ıslak beton gibidir.

Flower earrings and cement.

Çiçekli küpe ve beton.

Click to see more example sentences
cement tutkal

And some rubber cement.

Bir de lastik tutkalı.