English-Turkish translations for central:

merkezi, merkez · orta · ana · merkezde olan · ortada olan · santral · other translations

central merkezi, merkez

A long, long time ago, there was a middle-aged man here in Central named Barry who loved to cook.

Uzun, uzun zaman önce, burada Merkez'de Barry adında yemek yapmayı seven orta yaşlı bir adam vardı.

Team leader, this is central, please respond.

Takım lideri, burası merkez. Cevap ver.

I think there's a central Alliance computer.

Bence merkezi bir Müttefikler bilgisayarı var.

Click to see more example sentences
central orta

A long, long time ago, there was a middle-aged man here in Central named Barry who loved to cook.

Uzun, uzun zaman önce, burada Merkez'de Barry adında yemek yapmayı seven orta yaşlı bir adam vardı.

Burma, Singapore, the Middle East, Central America, Vietnam, Africa, Bosnia, on and on.

Burma, Singapur, Orta Doğu Orta Amerika Vietnam, Afrika, Bosna ve daha pek çoğu.

It's a small land in Central Asia between Afghanistan, Tajikistan and Kirghizstan.

Orta Asya'da Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında küçük bir bölge.

Click to see more example sentences
central ana

Attention, Chief Engineer Davis, please report to central evaluation.

Dikkat, şef mühendis Davis, lütfen ana değerlendirme bürosuna rapor verin.

Calling at Central Street, Davis Street, Main Street, Rogers Park,

Durakları; Merkez Sokağı, Davis Sokağı, Ana Sokak, Rogers Park,

Chief Engineer Davis to central evaluation.

Şef mühendis Davis ana değerlendirme bürosuna.

Click to see more example sentences
central merkezde olan

No, it's not central enough for them.

Hayır, onlar için yeterince merkezi değil.

He's a chimera that's performing a task for the Central Army.

O, Merkez Ordusu için bir görev yapmakta olan bir chimera.

Not even the Central Command dared challenge him.

Merkez Komutanlığı bile ona meydan okumaya cesaret edemezdi.

Click to see more example sentences
central ortada olan

But if they're Central American, I'm a Goddamn Chinaman.

Fakat eğer onlar Orta Amerikalı'ysa, ben de lanet bir Çinli'yim.

Théo has a friend in Central Africa.

Théo'nun Orta Afrika'da bir arkadaşı var.

central santral

Peripheral and central IVs, two units, typed and crossed.

Periferik ve santral intravenöz, iki ünite, yazıldı ve geçti.