centralized

A long, long time ago, there was a middle-aged man here in Central named Barry who loved to cook.

Uzun, uzun zaman önce, burada Merkez'de Barry adında yemek yapmayı seven orta yaşlı bir adam vardı.

I have a new life in Central City, and I have a wonderful job.

Central City'de yeni bir hayatım var. Ve harika bir işim var.

Ladies and gentlemen, children of all ages, the Central Park Zoo proudly presents:

Bayanlar ve Baylar, tüm yaştan çocuklar Central Park Hayvanat Bahçesi gururla sunar:

It's like Grand Central Station, isn't it?

Grand Central İstasyonu gibi, değil mi?

So either you're planning an exotic vacation or this professor is somewhere in Central America?

Öyleyse ya egzotik bir tatil planlıyorsun, yada Profesör Orta Amerika'da bir yerlerde.

And I'd really like to play a more central role this time around.

Ve gerçekten bu kez daha merkezi bir rol oynamak istiyorum.

I'm Agent Lacey with Central Intelligence, and this is my partner, Agent Botwin.

Ben Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan Ajan Lacey ve bu da, Ajan Botwin.

This is actually not Grand Central Station, it's Grand Central Terminal.

Burası aslında Grand Central İstasyonu değil, Grand Central Terminali.

All available units, suspect spotted at Central City train station.

Tüm birimler, şüpheli Central Şehri tren istasyonunda görüldü.

This is our central control room and this is our shield generator control.

Burası merkezi kontrol odamız ve bu da kalkan jeneratörü kontrolümüz.