English-Turkish translations for century:

yüzyıl · asırlık, asır · yüzyıllık · çağ · çağım · other translations

century yüzyıl

Now it seems like something that happened on another planet and in another century.

Ama şu an bana sanki başka bir gezegende başka bir yüzyılda olmuş gibi geliyor.

A quarter century is a long time.

Çeyrek yüzyıl çok uzun bir süre.

It's a curse that's followed me for centuries.

Bu yüzyıllardır beni takip eden bir lanet.

Click to see more example sentences
century asırlık, asır

So, three months is almost the same as three centuries or three days,

Bu yüzden üç ay hemen-hemen üç asır veya üç gün ile aynı

Two centuries ago today, two people were executed for practicing witchcraft.

İki asır önce bugün, iki insan büyücülük yapmaktan infaz edilmiş.

Two centuries later, the colonies demanded independence.

İki asır sonra, koloniler bağımsızlık talep ettiler.

Click to see more example sentences
century yüzyıllık

Five centuries of life and progress.

Beş yüzyıllık yaşam ve gelişim.

Interesting look for a centuries-Old witch.

Yüzyıllık bir cadı için ilginç bir görünüş.

century çağ

The thirtieth-century is an age of unparalleled peace and prosperity.

Otuzuncu yüzyıl eşi görülmemiş bir barış ve refah çağı.

century çağım

Yes, but not my century.

Evet ama benim çağım değil.