English-Turkish translations for cephalic:

sefalik · kafadan · other translations

cephalic sefalik

And the cephalic limb develops into the distal duodenum, jejunum, and ileum.

Ve sefalik kısımların distal duodenum, jejunum ve ileumda gelişmesiyle oluşur.

Cephalic fibromuscular dysplasia?

Sefalik fibromüsküler displazi?

cephalic kafadan

It finally died from excessive cephalic pressures.

En sonunda aşırı kafa içi basıncından ölmüştü.