English-Turkish translations for cerebral:

beyin · beyinsel · ussal., ussal · other translations

cerebral beyin

Just a pattern of unresponsive neural cells throughout the cerebellum and cerebral cortex.

Sadece beyincik ve beyin korteksi boyunca tepkisiz bir sinir hücreleri deseni var.

My scans of the Admiral's cerebral cortex turned up something interesting.

Amiral'in beyin korteksi taramalarında ilginç bir şey ortaya çıktı.

Doctors diagnosed a cerebral aneurysm.

Doktorlar beyin anevrizması teşhisi koymuşlar.

Click to see more example sentences
cerebral beyinsel

It's completely cerebral, isn't it?

Tamamen, beyinsel değil mi?

Could it be a single cerebral clot?

Tek bir beyinsel pıhtı olabilir mi?

Cerebral, algid, bilious remittent fever, blackwater fever and bronchopneumonic form.

Beyinsel, aljid, düzensiz karaciğere humması, karasu humması ve bronkopnömoni.

Click to see more example sentences
cerebral ussal., ussal

It's no longer tepid and cerebral.

Artık hareketsiz ve ussal değil.