English-Turkish translations for ceremonial:

törenli, tören, törensel · seremoni · ayin · merasimli, merasim · resmi · other translations

ceremonial törenli, tören, törensel

Uh, we call this a celebration and not a ceremony because this is no empty ritual.

Buna tören değil de, kutlama diyoruz çünkü bu içi boş bir ayin değil.

I need a few more things for the ceremony.

Tören için birkaç şeye daha ihtiyacım var.

After this ceremony, you'll be my Master.

Bu törenden sonra benim ustam olacaksın.

Click to see more example sentences
ceremonial seremoni

Presidents Bush, Reagan, Carter, Ford and Nixon were on hand for the groundbreaking ceremony.

Başkan Bush, Reagan, Carter, Ford ve Nixon kutlama seremonisi için hazır bulundular.

A religious ceremony, not a medical one.

Dini bir seremoni, tıbbi bir şey değil.

The five living former chief executives Presidents Bush, Reagan, Carter, Ford and Nixon were on hand for the groundbreaking ceremony.

Yaşayan beş eski şef yönetici Başkan Bush, Reagan, Carter, Ford ve Nixon kutlama seremonisi için hazır bulundular.

Click to see more example sentences
ceremonial ayin

Uh, we call this a celebration and not a ceremony because this is no empty ritual.

Buna tören değil de, kutlama diyoruz çünkü bu içi boş bir ayin değil.

And it does look like some sort of ceremony.

Ve bu da bir çeşit ayine benziyor.

I see ceremony, ritual, processions, genuflecting, moaning, intoning, venerating cookies and wine, and I think

Dini törenler, ayinler diz çöküp yalvaranlar, inlemeler, dualar kutsanmış kurabiyeler ve şarap görüyorum Ve diyorum ki

Click to see more example sentences
ceremonial merasimli, merasim

This is a sacred ceremony!

Bu kutsal bir merasim!

There's a ceremony she taught me.

Bana öğrettiği bir merasim var.

Then, what about a house and a ceremonial wig?

O zaman, bir ev ve bir merasim saçına ne dersin?

Click to see more example sentences
ceremonial resmi

I'll take you as my wife with an official ceremony and a grand wedding.

Karımı olarak resmi bir törenle götüreceğim ve büyük bir düğün.

Ideal shade for an informal ceremony, don't you think?

Gayrı resmi bir tören için ideal bir renk, değil mi?

But formal ceremonies, speeches, tuxedos

Ama resmi törenler, konuşmalar, takım elbiseler