English-Turkish translations for changing:

değişen, değiş · değişim · değiştirme · değişme · değiştirici · soyunma · other translations

changing değişen, değiş

Uh, someone close to me was killed, and that just changed things and changed me.

Bana yakın olan biri öldürüldü ve bu benim için bir şeyleri değiştirdi.

You still have a chance to change your mind.

Fikrini değiştirmek için hala bir şansın var.

Nothing has to change for you.

Senin için hiçbir şey değişmedi.

Click to see more example sentences
changing değişim

What a change is here, ladies and gentlemen.

Bu ne büyük bir değişim, bayanlar ve baylar.

Change is not easy for me, Charlie. Really?

Değişim benim için kolay bir şey değil, Charlie.

Change can be good, Peter.

Değişim iyi olabilir Peter.

Click to see more example sentences
changing değiştirme

Look, I'm just trying to change the world, okay?

Bakın, ben sadece dünyayı değiştirmeye çalışıyorum, tamam mı?

Everybody hates me, and there's no way to change it.

Herkes benden nefret ediyor ve bunu değiştirmenin bir yolu yok.

Is this some new way of changing the subject?

Bu konuyu değiştirmenin yeni bir yolu mu?

Click to see more example sentences
changing değişme

A couple of months ago, things started to change.

Bir kaç ay önce, olaylar değişmeye başladı.

Okay, uh, how about, for tonight, you change maybe over there?

Tamam, oh, Bu gece için, orada değişmeye ne dersin?

But when ronnie and I started dating, Everything started to change.

Ama Ronnie ile çıkmaya başladığımız zaman her şey değişmeye başladı.

Click to see more example sentences
changing değiştirici

Walter thinks he was a shape-changing soldier from another universe.

Walter'a göre başka bir evrenden gelen şekil değiştirici bir asker.

We need a game-change candidate, Moira.

Bize oyun değiştirici bir aday lazım Moira.

changing soyunma

The locker room is for changing,not for crying.

Soyunma odası giyinmeniz için orada. Ağlamanız için değil.

In the change-out room, bangin' another secretary?

Soyunma odasında başka bir sekretere mi çakıyor?