English-Turkish translations for channel:

kanallı, kanal · kanal açmak · iletişim · çıkmak · yönlendirmek, yön · other translations

channel kanallı, kanal

Baltic Sea North Sea English Channel Irish Sea Bering Sea.

Baltık Denizi Kuzey Denizi İngiliz Kanalı İrlanda Denizi Bering Denizi.

Try a different channel!

Başka bir kanal dene!

He worked for a TV channel.

Bir TV kanalı için çalışmıştı.

Click to see more example sentences
channel kanal açmak

Mr Worf, open a channel.

Bay Worf, bir kanal açın.

Number One, open a channel to the fleet.

Bir Numara, filo için bir kanal .

Lieutenant Uhura, give me a channel to that ship.

Teğmen Uhura, o gemi için bana bir kanal .

Click to see more example sentences
channel iletişim

No communication on cell or secure channel.

Cep telefonu ya da güvenli kanal iletişimi yok.

Mr. Worf, open a channel to that communications array.

Bay Worf, o iletişim dizisine bir kanal açın?

Private channel, open it.

Özel iletişim kanalı açıldı.

Click to see more example sentences
channel çıkmak

Where does this channel lead?

Bu kanal nereye çıkıyor?

Channelling Bukowski very good.

Bukowski'ye karşı çıkmak. Çok iyi.

channel yönlendirmek, yön

He channeled money through sub-contractors.

Taşeronların direkt para yönlendirdiği bir hesap.